کارشناسان

شهناز ارشادی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
۰۳۱۳-۳۹۱۵۲۶۶
علیرضا امیریون
031-33915233
سمیرا پورامین
031-33916821
الهام پیمانی
مسئول دفتر
۰۳۱-۳۳۹۱۲۶۲۵ , ۰۳۱-۳۳۹۱۲۶۲۷
معصومه خضری
متصدی خدمات اداری
031-33912625، 031-33912627
مهین زاولانه
کارشناس آموزشی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۹
سعید شهداد
کارشناس آزمایشگاه
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۹
اسماعیل عسگری
کارشناس آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
031-33915229
سارا عشقی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
( کارشناسی ارشد)
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۰۹
علی قدیردخت
کارشناس آزمایشگاه
031-33915239
اعظم لطفی
031-33915241
سیدجواد موسوی
مسئول امور عمومی دانشکده
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۴

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی