آموزش

مقررات و آیین نامه های آموزشی دانشکده
پیوستاندازه
PDF icon مجموعه مقررات آموزشي دوره كارشناسي مهندسی مکانیک (مخصوص ورودیهای ۹۰)نسخه سوم 1.23 مگابایت
PDF icon مجموعه مقررات آموزشي دوره كارشناسي مهندسی مکانیک (مخصوص ورودیهای ۹۱)نسخه سوم 374.28 کیلوبایت
PDF icon مجموعه مقررات آموزشي دوره كارشناسي مهندسی مکانیک (مخصوص ورودیهای ۹4)ویرایش اول663.44 کیلوبایت
PDF icon مجموعه مقررات آموزشي دوره كارشناسي مهندسی مکانیک (مخصوص ورودیهای ۹۲)نسخه اول380.35 کیلوبایت
PDF icon مجموعه مقررات آموزشي دوره كارشناسي مهندسی مکانیک (مخصوص ورودیهای ۹۳)ویرایش هفتم663.43 کیلوبایت
PDF icon مجموعه مقررات آموزشي دوره كارشناسي مهندسی مکانیک (مخصوص ورودیهای 95)ویرایش اول 623.04 کیلوبایت
PDF icon آيين‌نامه تحصيل هم زمان دانشجویان دارای استعداد برتر دو رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي82.37 کیلوبایت
PDF icon مجموعه مقررات آموزشي دوره كارشناسي مهندسی مکانیک (مخصوص ورودی های 96) ویرایش اول624.97 کیلوبایت
PDF icon مجموعه مقررات آموزشي دوره كارشناسي مهندسي مکانيک (مخصوص ورودی های 97) ویرایش اول624.23 کیلوبایت
PDF icon مقررات آموزشي مخصوص وروديهاي 99 و98481.89 کیلوبایت
جدول دروس
پیوستاندازه
PDF icon لیست دروس33.61 کیلوبایت
PDF icon ارائه دروس بر اساس ترم هاي زوج و فرد121.87 کیلوبایت

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی