دستورالعمل اجرايي دفاع الكترونيكي (ويدئو كنفرانسي) از پايان‌نامه‌ها، رساله‌ها و آزمون‌هاي جامع پژوهشي دوره دكتري

دستورالعمل اجرايي دفاع الكترونيكي (ويدئو كنفرانسي) از پايان‌نامه‌ها، رساله‌ها و آزمون‌هاي جامع پژوهشي دوره دكتري در شرايط تعطيلي كلاس هاي آموزشي دانشگاه به خاطر شيوع بيماري كرونا به پیوست می باشد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی