فایل ها و مقررات دکتری

فرم های تحصیلی
پیوستاندازه
فایل فرم معرفی مشاوران رساله دکترا11.83 کیلوبایت
PDF icon شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی1.09 مگابایت
PDF icon فرم تعهد672.12 کیلوبایت
فایل فرم استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل و خارج از کشور33.59 کیلوبایت
فایل نحوه پرداخت هزینه شرکت اساتید و دانشجویان در مجامع علمی داخل کشور19.65 کیلوبایت
Microsoft Office document icon فرم گزارش وضعيت تحصيلي34.5 کیلوبایت
فایل فرم مشخصات دانشجو28.93 کیلوبایت
PDF icon فرم مشخصات دانشجو672.12 کیلوبایت
PDF icon فرم تعهد کارمندی130.31 کیلوبایت
PDF icon فرم وثیقه ملکی162.57 کیلوبایت
فایل فرم 104 - پذیرش مقاله و تمدید فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی 122.61 کیلوبایت
فایل فرم استفاده از سایت پژوهشی12.65 کیلوبایت
فایل هزینه های تکثیر و صحافی103.34 کیلوبایت
PDF icon کاربرگ درخواست مجوز ثبت نام برای دانشجویان دکتری73.02 کیلوبایت
Microsoft Office document icon کاربرگ درخواست مجوز ثبت نام برای دانشجویان دکتری84.5 کیلوبایت
PDF icon کاربرگ تقاضای برگزاری ارزیابی جامع پژوهشی2198.77 کیلوبایت
PDF icon کاربرگ اعلام آمادگی دفاع از رساله دکتری1.15 مگابایت
PDF icon شیوه تدوین پیشنهادیه رساله دکتری42.26 کیلوبایت
PDF icon فرم تقاضاي مقرري دانشجويان دکتري76.59 کیلوبایت
PDF icon دستورالعمل برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه/ رساله مصوب شوراي تحصيلات تكميلي618.56 کیلوبایت
PDF icon نگارش چکیده مبسوط انگلیسی رساله ی دکتری81.38 کیلوبایت
PDF icon کاربرگ ارزشیابی داوران از رساله دکتری در جلسه دفاع 304.24 کیلوبایت
PDF icon انتخاب استاد راهنما102.92 کیلوبایت
فایل انتخاب استاد راهنما41.23 کیلوبایت
فایل فرم ارائه پیشنهادیه رساله دکتری40.37 کیلوبایت
PDF icon فرم ارائه پیشنهادیه رساله دکتری96.59 کیلوبایت

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی