تحصیلات تکمیلی

محسن ثقفیان
هیات علمی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۰
شهناز ارشادی
کارمند
۰۳۱۳-۳۹۱۵۲۶۶
کارشناس تحصیلات تکمیلی
سارا عشقی
کارمند
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۰۹
کارشناس تحصیلات تکمیلی
( کارشناسی ارشد)

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی