قابل توجه دانشجویان محترم در خصوص برگزاری امتحان کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی

با سلام
احتراماً، آزمون هشتمين دوره كارگاه هاي ايمني و بهداشت عمومي، روز چهارشنبه 23 / 04 / 1400 از ساعت 30 / 08 لغايت 30 / 23 در سامانه يكتا برگزار مي گردد. شايان ذكر است، به دليل اينكه كارگاه و آزمون مذكور مربوط به سال گذشته مي باشد، تكرار دوباره آن امكان پذير نيست.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی