اطلاعیه مهم در خصوص زمان و اهمیت انجام ثبت نام مقدماتی نیمسال اول تحصیلی 1400

با توجه به مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 1397/8/23، در خصوص ثبت نام مقدماتي دانشجويان تحصيلات تكميلي، یاد آوری می شود، در ثبت نام اصلي و ترميم، امكان حذف درس از ليست ثبت نام مقدماتي براي دانشجويان مذكور وجود نداشته و از روز دوم ثبت نام به بعد، حداكثر مي توانند يك درس ديگر اخذ نمايند و امكان هرگونه حذف و اضافه ديگري فقط با موافقت و توسط سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده مربوطه و در زمان مقتضي امكان پذير خواهد بود.

 بنابر اين توجه شود كه ثبت نام مقدماتي براي دانشجويان تحصيلات تكميلي به نوعي ثبت نام اصلي بوده و دانشجويي كه در ثبت  نام مقدماتي شركت نكند در ثبت نام اصلي با مشكل جدي مواجه خواهند شد.

قابل توجه: ثبت نام مقدماتي دانشجويان تحصيلات تكميلي با تأييد دانشجو و تأييد استادراهنما  (با استفاده از پردازش 11340 ) و يا  سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده /  مدير گروه انجام مي شود.

زمان ثبت نام مقدماتی:  روزهای2 و 3 خرداد خواهد بود.

تذکر: دانشجویان از طریق گزارش 51 می توانند دروس ارائه شده را ببینند و با اساتید راهنما مشورت نمایند.

                                                              

 

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک 1400/02/22

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی