استاديار ساخت وتوليد

امين اله
محمدي
سرپرست مركز كارگاههاي آموزشي

مرتبه علمی: 

استادیار

تلفن: 

031-33912386

شماره اتاق: 

2102 - مركز كارگاههاي آموزشي

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی