رؤسای پیشین

به نام خدا

رؤساي دانشكده مهندسي مکانیک از بدو تاسيس تا کنون

تصویر نام و نام خانوادگی گروه دوره ریاست
زنده یاد همايون دانشيار حرارت و سیالات 1356  تا  1/8/1359
محمود سليمي مکانیک جامدات 1/8/1359  تا  29/10/1361
علي اصغر رستمي حرارت و سیالات  29/10/1361  تا  29/6/1362
حسن خادمي زاده مکانیک جامدات 29/6/1362  تا  22/4/1363
محمد سعيد سعيدي حرارت و سیالات 22/4/1363  تا  23/7/1364
ابراهيم شيراني حرارت و سیالات   23/7/1364  تا  26/2/1366
مجيد ملكي حرارت و سیالات 26/2/1366  تا  5/7/1367
علي اكبر عالم رجبي حرارت و سیالات  5/7/1367  تا  8/9/1371
ابراهيم شيراني حرارت و سیالات 8/9/1371  تا  7/6/1375
محمد سعيد سعيدي حرارت و سیالات 7/6/1375  تا  16/5/1378
احمد صابونچي حرارت و سیالات  16/5/1378  تا  2/7/1380
محمود سليمي مکانیک جامدات 2/7/1380  تا  11/3/1387
ابراهيم شيراني حرارت و سیالات 11/3/1387  تا  30/9/1389
محمود کدخدایی مکانیک جامدات 1/10/1389  تا  31/3/1390
سعید ضیایی راد مکانیک جامدات 1/4/1390  تا  15/8/1392
احمد رضا پیشه ور حرارت و سیالات 16/8/1392  تا 23/9/1395
محمدرضا فروزان مکانیک جامدات 24/9/1395 تاکنون

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی