اعضای هیئت علمی و اساتید

محمود اشرفی زاده
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۱
محسن اصفهانیان
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۸
صالح اکبرزاده
دانشیار
معاونت آموزشی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۵
محسن بدرسمای
استادیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۴
سعید بهبهانی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۶
جمشید پرویزیان
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۶۴
احمد رضا پیشه ور
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۰۸
محمد رضا توکلی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۹۰۱۲
رضا تیکنی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۳
محسن ثقفیان
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۰
رضا جعفری ندوشن
استادیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۷
مصطفی جمشیدیان
استادیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۶۵
مهدی جوانبخت
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۴
ایمان چیت ساز
استادیار
031-33915264
محمد دانش
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۳
محسن دوازده امامی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۵
مهدی سلمانی تهرانی
استادیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۹
محمد رضا سلیم پور
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۰
احمد سوهانکار اصفهانی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۰۵
محمد سیلانی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۲۶۶۷
علیرضا شهیدی
استادیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۷
احمد صابونچی
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۱
سید محسن صفوی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۳
سعید ضیایی راد
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۴
علی اکبر عالم رجبی
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۰۷
مصطفی غیور
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۷
علیرضا فدایی تهرانی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۲
محمود فرزين
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۸
محمدرضا فروزان
استاد
رئیس دانشکده
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۵
احسان فروزمهر
دانشیار
معاونت پژوهشی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۸
عباس قائی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۶
مهدی کاروان
استادیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۰۶
محمود کدخدایی
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۵۶
مهدی کشمیری
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۷
علی لقمانی
استادیار
۰۳۱-۳۳۹۱۹۰۱۱
علی مالکی
استادیار
۰۳۱-۳۳۹۱۱۴۶۱
مسعود مددالهی
استادیار
031-33915247
مهران مرادي
استادیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۵۴
سعید مرتضوی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۵۷
محمد مشایخی
استاد
سرپرست فرهنگی دانشجویی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۶
پیمان مصدق
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۱
حسن موسوی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۲
حمید رضا میردامادی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۸
حسن نحوی
استاد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۲
مهدی نیلی احمد آبادی
دانشیار
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۰

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی