هیئت رئیسه

محمدرضا فروزان
استاد
رئیس دانشکده
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۵
محسن ثقفیان
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۰
محمد مشایخی
استاد
سرپرست فرهنگی دانشجویی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۶
صالح اکبرزاده
دانشیار
معاونت آموزشی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۵
احسان فروزمهر
دانشیار
معاونت پژوهشی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۸

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی