جلسه دفاع پژوهشی 1 (آقای مهدی کاوه)

موضوع: تحلیل پارامترهای موثر بر خواص مکانیکی و زیست ­تخریب ­پذیری داربست­ های استخوانی از جنس روی خالص ساخته شده به روش ساخت افزودنی مبتنی بر ذوب بستر پودر

ارائه دهنده: مهدی کاوه

استادان راهنما: دکتر محسن بدرسمای، دکتر احسان فروزمهر

استادان مشاور: دکتر مهشید خرازیها

استادان داور: دکتر عباس قائی، دکتر مهدی کاروان، دکتر محمود کدخدایی

چکيده

داربست ­های استخوانی[1] ساخته­شده از جنس روی به روش [2]SLM ، کاندیدایی مناسب برای ترمیم بافت ­های استخوانی، بدلیل خواص زیست­ تخریب­ پذیری[3] و زیست ­سازگاری[4] قابل­قبول این فلز، می ­باشد. ولی، اطلاعات در مورد تاثیر هندسه، ابعاد، درصد تخلخل و مساحت سطح سلول­ واحد داربست استخوانی بر نحوه تکثیر سلولی، زیست­ تخریب­ پذیری و خواص مکانیکی محدود است. در این تحقیق، ابتدا پارامترهای بهینه فرایند SLM برای پودر روی خالص بررسی شده و سپس داربست­ های استخوانی با سلول واحد متفاوت از نقطه ­نظر شکل، درصد حفره، ابعاد استرات[5] و مساحت سطح با درنظر گرفتن بافت استخوان فک و جمجمه به عنوان بافت در حال ترمیم، طراحی می­ شود. هدف از طراحی سلول­های واحد رسیدن به داربست با میزان زیست ­تخریب ­پذیری بهینه، ارتقای خاصیت زیست­ فعالی و استخوان­ سازی در بافت مورد ترمیم و بهبود خواص مکانیکی است. جهت مقایسه خواص مکانیکی داربست­ های ذکرشده بصورت تجربی، استحکام کششی و فشاری و ریزساختار[6] بررسی می­ شوند و جهت بررسی خواص زیست­ تخریب ­پذیری و زیست­ فعالی داربست­ های طراحی­ شده، به ترتیب، از روش غوطه ­وری استاتیک درمحلول بافرفسفاتی (PBS) و محلول شبیه­ سازی­ شده بدن (SBF) استفاده می ­شود. همچنین قابلیت رشد، تکثیر و تمایز سلول های استخوان ­ساز انسانی جهت ارزیابی داربست با خواص زیستی بهینه بررسی می­ شود. نهایتا، درصورت امکان، بررسی تکمیلی برروی داربست­ های استخوانی با خواص بهینه صورت می­ گیرد.

کلمات کليدی: ساخت افزودنی[7]، SLM، روی خالص، زیست تخریب­ پذیر، زیست­ سازگاری، خوردگی[8]، درون کاشت[9]، داربست استخوانی، ریزساختار

 

 

[1] Scaffold

[2] Selective Laser Melting

[3] Biodegradable

[4] Cytocompatibility

[5] Strut

[6] Microstructure

[7] Additive Manufacturing

[8] In vitro Corrosion

[9] Implant

 

فارسی

مکان: 

جلسه الکترونیکی

تاریخ: 

يكشنبه, 30 خرداد, 1400 - 15:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی