ارتباط با ما

آدرس پستی: اصفهان – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مکانیک
صندوق پستی 84156-83111
آدرس الکترونیکی: http://mech.iut.ac.ir/

تلفن دفتر دانشکده 0098-31-33912625
تلفن دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده 0098-31-33915266
تلفن دفتر آموزش دانشکده 0098-31-33915249
دورنگار 0098-31-33915265

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی